Výzva na účasť vo výberovom konaní - zákazka s nízkou hodnotou - Drobné stavebné a údržbárske práce

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.

VÝZVA NA ÚČASŤ

VO VÝBEROVOM KONANÍ

Predmet obstarávania

Drobné stavebné a údržbárske práce v Zariadení opatrovateľskej služby,

Ťahanovské riadky 91, na Trhovisku Merkúr a Miestnom úrade MČ Košice - Sever

 

1          Identifikácia obstarávateľa

Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever

                          Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

                          IČO: 00690929

                          Štatutárny zástupca: Marián Gaj, starosta

                          Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67

 

2          Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Drobné stavebné a údržbárske práce v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, na trhovisku Merkúr a Miestnom úrade MČ Košice - Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou doručenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.

Košice, dňa:  01.06.2012

 

3          Predmet obstarávania

Rozsah požadovaných prác:

Drobné stavebné a údržbárske práce v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, na trhovisku Merkúr a Miestnom úrade MČ Košice - Sever.

 

4          Kritéria

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa
Kritériom pre hodnotenie je najnižšia cena.

 

5          Miesto dodania služby

Priamo na miesto určenia podľa špecifikácie.

 

6          Termín poskytnutia služby

Do siedmich dní odo dňa objednania služby.

7          Reklamácia

V prípade reklamácie:

-          Udržiavacích prác: zjednanie nápravy do troch dní počas nasledujúcich dvoch mesiacov,

-          Stavebných prác: zjednanie nápravy do 30 dní počas nasledujúcich 24 mesiacov.

8          Špecifikácia

Podrobný opis predmetu výberu  

8a) Drobné stavebné a údržbárske práce v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, na trhovisku Merkúr a Miestnom úrade MČ Košice - Sever.

8b)  Odvoz a likvidáciu odpadu (ktorý vznikne pri stavebných a udržiavacích prácach) zabezpečuje dodávateľ a je súčasťou cenového návrhu predmetu zákazky.

 

9          Ceny uvádzané v ponuke

Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu za celú službu uvedie bez DPH, zvlášť uvedie  DPH a cenu spolu s DPH.

     

10        Platnosť ponuky

Doba platnosti ponuky do 31.07.2012.

 

11        Platobné podmienky

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. Neakceptujeme vystavovanie zálohových faktúr.

 

12        Kontaktné osoby

12a) Informácie k výberu dodávateľa: až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na poskytovanie akýchkoľvek informácií v súvislosti s výberom dodávateľa len osoba: Jaroslav Karola (63 247 74) jaroslav.karola@kosicesever.sk

12b) Informácie k obhliadke priestoru: k výberu dodávateľa až do jeho ukončenia sú oprávnené osoby  uvedené v podrobnom opise predmetu.

 

13        Forma výberu dodávateľa

Jednokolový tender:

Predloženie dokladov a dokumentov (vložením fotokópií požadovaných dokladov a dokumentov, časť Prílohy účastníka)

 

14        Forma ponuky

Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom jazyku.


15        Akceptácia podmienok

Uchádzač predložením ponuky - zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje vyššie uvedené podmienky tohto výberu dodávateľa.

 

16        Požadované doklady a dokumenty

Úplná ponuka predložená dodávateľom, je taká ponuka, ktorá obsahuje:

a)      Doklad o oprávnení podnikať, nie starší ako 3 mesiace ku dňu ukončenia lehoty  na predkladanie, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu výberu dodávateľa (kópia),

b)      vyplnené čestné vyhlásenie, ktoré nájdete v 1. prílohe tejto pozvánky

(Prehlásenie musí byť podpísané dodávateľom alebo osobou oprávnenou konať za dodávateľa),

c)      cenová ponuka, ktorú nájdete v  prílohe tejto pozvánky.

 

17        Označenie obálky ponuky

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal  ponuky musí  byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

Adresa:           Mestská časť Košice – Sever

                          Festivalové námestie č. 2

                          040 01  Košice 

Označenie Cenová ponuka na Stavebné a údržbárske práce - neotvárať

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.06.2012 o 14.00 hod. v podateľni miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice.

 

Po tomto termíne : 11.06.2012 po 15:00 hod., budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predlžení, respektíve ukončení výberového konania.

Kritériom pre hodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice - Sever z hľadiska ceny.
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania. Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.


MČ Košice - Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné rokovania o podmienkach písomnej zmluvy len vybraných dodávateľov, ktorí splnili všetky podmienky tejto výzvy, súhlasili s nimi a predložili ponuky v súlade s touto výzvou.

 

18        Oznámenie o úspešností ponúk

Dodávatelia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní do 7 dní od ukončenia výberu dodávateľa.

 

19        Nezáväznosť výzvy na predkladanie ponúk

Táto výzva, vrátane jej príloh, nezaväzuje MČ Košice - Sever k uzavretiu obchodného vzťahu so žiadnym zo zúčastnených dodávateľov.

Na základe tejto výzvy a vyhodnotenia ponúk nevzniká MČ Košice - Sever povinnosť uzavrieť zmluvu na dodávku služieb resp. komodít so žiadnym z oslovených dodávateľov. MČ Košice - Sever si vyhradzuje právo výber dodávateľa na dodávku komodity kedykoľvek, aj bez udania dôvodu, zrušiť.

Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje.

 

Túto výzvu schvaľuje:          

 

                                                                                              Marián Gaj, v.r.

                                                                                                 starosta

 

V Košiciach, 1.6.2012

 

Pre stiahnutie textu výzvy a príloh kliknite TU.

Zmluva s víťazom