Zmluva o dielo č. 37/2012

Typ: 
Zmluva
Dodávateľ: 
Realita s.r.o.
Cena: 
2 340.00€
Číslo dokladu: 
37/2012

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok a v rozsahu uvedenom vo Výzve na účasť vo výberovom konaní zo dňa 1.6.2012 na predmet obstarávania Drobné stavebné a údržbárske práce v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, na Trhovisku Merkúr a Miestnom úrade MČ Košice - Sever a dohodnutých v tejto zmluve vykoná pre objednávateľa drobné stavebné a údržbárske práce v Zariadení opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice, na Trhovisku Merkúr a v budove Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2 v Košiciach v rozsahu tak ako je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou (ďalej len dielo).