Aktuálne výzvy

Verejné obstarávanie -Dodanie úžitkového motorového vozidla

Výzva na ponuku – „Dodanie úžitkového motorového vozidla“. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zaslaných dokladov e-mailov na adresu webového sídla verejného obstarávateľa Mestskej časti Košice- Sever: info@kosicesever.sk Akceptovať budeme ponuky doručené do 24.11.2016 do 10:00 hodiny...

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predmet zákazky: „Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (zákazka na poskytnutie služby) Akceptovať budeme ponuky doručené do 31.08.2020 do 24:00 hodiny. Vyhodnotenie sa uskutoční na adrese verejného obstarávateľa...

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov Verejný obstarávateľ : Miestny úrad - mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Názov zákazky: Výnmena okien na objekte Ekran Postup zadávania zakázky: Zákazka s nízkou hodnotou ( podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní). Ponuka uchádzača...

Výzva na cenovú ponuku „Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ul. Szakkayho v Košiciach“ (stavebné práce)

Výzva na ponuku - „Oprava povrchu spevnenej obslužnej plochy pre motorové vozidlá na ul. Szakkayho v Košiciach“ (stavebné práce) Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 27.07.2020 do 12:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho...

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

Výzva na ponuku – „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever. Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese: Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01...

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Zákazka s postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku „ Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Obrancov mieru“ (stavebné práce)

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Zákazka s postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku „Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Szakkayho“ (stavebné práce).

Výzva na účasť vo výberovom konaní

Zákazka s postupom zadávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku „ Oprava verejnej komunikácie – chodníka na ul. Čárskeho“ (stavebné práce)

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení Názov zákazky: „Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby.“ (služby uvedené v prílohe č.1 zákona)

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (zákon) Názov zákazky: „Nakladanie s odpadom“ služby

Stránky

 

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Predmetom tejto zákazky je:

Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193, orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.

CPV kód: 45261910-6 - Opravy striech

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.

Zákazka sa nedelí na časti.

Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.

Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.