Aktuálne výzvy

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrola a revízia elektrických spotrebičov

Mestská časť Košice – Sever ruší Verejnú výzvu na predmet obstarávania „Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrola a revízia elektrických spotrebičov“ podľa bodu 21 tejto verejnej výzvy, nakoľko sa do verejnej súťaže prihlásil jeden uchádzač a nebola možnosť porovnania súťažných ponúk.

Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup

Mestská časť Košice-Sever hľadá dodávateľov na jednorazový nákup /zákazka s nízkou hodnotou &102 zákona č. 25/2006 Z. z./ v priebehu mesiaca marec 2013 na tieto tovary: - čistiace prostriedky, - kancelárske potreby, - náhrady originálnych náplní do tlačiarní HP, - interiérové vybavenie, - kancelársky papier do laserových tlačiarní

VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNEJ SÚŤAŽI - Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou prenájmu nehnuteľnosti. V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet a podmienky prenájmu - Detské jasle na ul. Gerlachovská 10 v Košiciach .

Stránky

 

Prieskum trhu - Výzva na cenovú ponuku „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“ (stavebné práce)

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Predmetom tejto zákazky je:

Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193, orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.

CPV kód: 45261910-6 - Opravy striech

Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.

Zákazka sa nedelí na časti.

Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.

Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou. Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu.