Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozíciu Sociálny referent - správca Denného centra

Starosta Mestskej časti Košice – Sever  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej  pozície:

Sociálny referent   - správca Denného centra

Popis pracovných činností:

-          Zabezpečenie prevádzky Denného centra,  administratívne a organizačné práce

-          Príprava a organizovanie podujatí, prednášok, školení a  akcií pre seniorov

-          Sociálne poradenstvo pre seniorov   a práca so seniormi

-          Upratovanie a bežná údržba priestorov a okolia  Denného centra

Miesto výkonu práce :   Senior dom,  Obrancov mieru 2,  Košice

Do výberového konania sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý spĺňa:

-          Predpoklady podľa § 3 ods.1 písm. a)  a  b)  zákona  č. 552/2003 o výkone práce  vo verejnom

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ( spôsobilosť na právne úkony v  plnom  rozsahu ,  bezúhonnosť)

-          Kvalifikačné predpoklady podľa  § 3 ods. 1 písm. c) zákona :

Úplné stredoškolské vzdelanie v odbore  Sociálna práca

príp. vysokoškolské vzdelania  1.stupňa

 

Ďalšie kritériá a požiadavky :

-          Ovládanie práce s PC (MS  Word, MS  Excel,  MS Outlook , Internet)

-          Odborná prax min. 1 rok v sociálnej oblasti  

-          Vodičský preukaz skupiny B  – výhodou

 

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

-          Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

-          Fotokópia  dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

-          Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

-          Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

-          Profesijný štruktúrovaný životopis

-          Potvrdenie o odbornej praxi

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné

zaslať  poštou ( príp. doručiť osobne  do podateľne) na adresu:

Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sever

Festivalové námestie 2

04001  Košice

s   označením „ Výberové konanie – Sociálny referent“  najneskôr do 15.3. 2013

Predpokladaný nástup   1.4.2013

Termín uskutočnenia výberového konania bude určený dodatočne a písomne oznámený všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky účasti  vo výberovom konaní.

 

Zverejnené na portáli profesia.sk 20.2.2013:

http://www.profesia.sk/praca/mestska-cast-kosice-sever/O1428757