VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní - prieskume trhu:

Regulácia škodcov vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení

Výberové konanie sa uskutoční zaslania PONUKY elektronickou poštou na adresu :

jaroslav.karola@kosicesever.sk

Vašu ponuku môžete zadávať až do:  17.04.2013 do 14:00 hodiny.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.

Košice, dňa:  08.04.2013

3          Predmet obstarávania

Rozsah požadovaných prác:

1.  Ručné čistenie priestoru od pôvodných nástrah na hlodavce a ich likvidácia.

2.  Umiestnenie nástrah na hlodavce vo vymedzenom vonkajšom a vnútornom priestore podľa špecifikácie.       

Objednávateľ požaduje, aby si zmluvný partner v zmysle platnej legislatívy sám zabezpečil vstupy na pozemky, potrebné úradné oznámenia a povolenia spojené s výkonom tejto činnosti.

4          Kritéria

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa
Kritériom pre hodnotenie je najnižšia cena pri splnení podmienok účasti