OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - Dodávka stravovania v zariadení opatrovateľskej služby a pre klientov opatrovateľskej služby

ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1. Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Mestská časť Košice - Sever
IČO: 00690929
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Mestská časť Košice-Sever
Kontaktná osoba: Jaroslav Karola
Telefón: +421 556324774
Fax: +421 556324774
Email: jaroslav.karola@kosicesever.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kosicesever.sk

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.1. Opis II.1.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa Dodávka stravovania v zariadení opatrovateľskej služby a pre klientov opatrovateľskej službyII.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb Služby Kategória služby číslo 17Hlavné miesto poskytovania služieb: Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice; Klienti opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever, pre potreby obyvateľov svojej mestskej časti a mestských častí Staré mesto, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce a Sídlisko Ťahanovce NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu) SK042II.1.3. Oznámenie zahŕňa Verejnú zákazku II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) Predmetom zákazky je zabezpečenie služby na poskytovanie celodenného stravovania 7 dní v týždni, podľa vopred vyhotoveného jedálneho lístka, výberom z troch jedál v súlade s pravidlami racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy pre klientov umiestnených v zariadení opatrovateľskej služby a príprava jedného teplého hlavného jedla pre seniorov - klientov opatrovateľskej služby MČ Košice-Sever vrátane dodávky stravy priamo do domácností klientov (5 dní v týždni)II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV) Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55523000-2II.1.7. Rozdelenie na časti Nie II.1.8. Povoľuje sa predloženie variantných riešení Nie II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah Celodenné stravovania 7 dní v týždni, podľa vopred vyhotoveného jedálneho lístka, výberom z troch jedál v súlade s pravidlami racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy pre klientov umiestnených v zariadení opatrovateľskej služby a príprava jedného teplého hlavného jedla pre seniorov - klientov opatrovateľskej služby MČ Košice-Sever vrátane dodávky stravy priamo do domácností klientov (5 dní v týždni)Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH Hodnota 99 000,0000 EUR II.2.2. Opcie Nie II.3. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia Hodnota: 24

Podrobné informácie nájdete na webstránke Úradu pre verejné obstarávanie (klikni TU), alebo v prílohe.