VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Správa priestorov a prevádzka kaviarne v objekte Denného centra.

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

"Správa priestorov a prevádzka kaviarne v objekte Denného centra."

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:

Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 19.12.2012 do 10:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

Predmet obstarávania

a) správa Denného centra v objekte Obrancov mieru 2 v Košiciach

b) prevádzkovanie kaviarne v objekte Obrancov mieru 2 v Košiciach

 

Kritéria

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa – finančné kritérium
Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok obstarávania je najnižšia cenová ponuka.