VÝZVA NA ÚČASŤ VO VEREJNEJ SÚŤAŽI - Zámer prenájmu nehnuteľného majetku

Dovoľujeme si Vás osloviť s ponukou prenájmu nehnuteľnosti. V prípade Vášho záujmu si preštudujte predmet a podmienky prenájmu - Detské jasle na ul. Gerlachovská 10 v Košiciach.

Zámer
Prenájom nehnuteľného majetku na základe Zmluvy o nájme nehnuteľnosti

Identifikácia vyhlasovateľa

Mestská časť Košice – Sever
Festivalové námestie2, 040 01 Košice
Zastúpená:    Marián Gaj, starosta

Kontaktná osoba

Ing. Peter Luczy, tel. 055/6324776,
e-mail: peter.luczy@kosicesever.sk

Predmet
V ponuke na dlhodobý prenájom je majetok zverený Mestskej časti Košice – Sever:

Budova č.p. III-866-Detské jasle na ul. Gerlachovská 10 v Košiciach (náhľady stavby prístupné v elektronickej podobe) a priľahlé pozemky parcela č. 7264, záhrada vo výmere 2 780 m2 1.2.2. parcela č. 7265, iná plocha vo výmere 533 m2.

Spoločná obhliadka sa uskutoční dňa 25.02. 2013 o 14:00 hodine na adrese Gerlachovská 10 v Košiciach.
Pohľady, pôdorys suterénu, prízemia, I. poschodia, priečny a pozdĺžny rez sú v 3. prílohe pozvánky.

Kritériá
Spôsob celkového vyhodnotenia ponúk

Kritériom pre posúdenie predložených ponúk bude:
• účel využitia s váhou  do 50 bodov,
• celkový objem preinvestovaných finančných prostriedkov na obnovu, prípadne nevyhnutnú rekonštrukciu s váhou do 25 bodov,
• výška nájomného s váhou do 25 bodov.


Vyhodnotenie ponúk
Kritériá podľa bodu 2.1. vyhodnocuje 5 členná komisia ustanovená starostom Mestskej časti Košice – Sever.

Uprednostňujeme účel
• predškolské a školské zariadenie, zariadenie zdravotníckej starostlivosti,
• služby pre obyvateľov – občianska vybavenosť, zariadenie pre seniorov.

Doba prenájmu
• 10 rokov.

Požadujeme
• investíciu do nehnuteľnosti.

Nájomné
• ročný nájom splatný v pomerných  mesačných splátkach,
• súhrnná cena podľa pravidiel prenajímania majetku mesta Košice a zriaďovania vecných bremien na nehnuteľnom majetku mesta Košice - Pravidlá prenajímania majetku mesta Košice schválilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 1172 prijatým na svojom XXXVI. rokovaní dňa 29. júna 2010 podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. b) Štatútu mesta Košice.

Platba za energie
• elektrickú energiu, vodu, plyn, revízie zariadení, inštalácií a požiarnych zariadení hradí nájomca.

Označenie obálky komplexnej ponuky
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal  ponuky musí  byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

Adresa 

Mestská časť Košice - Sever
Festivalové námestie č. 2, 040 01  Košice 

Označenie

„Ponuka na prenájom DJ Gerlachovská 10 - neotvárať“.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 08.03.2013 o 15:00 hod. v podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Košice Sever, Festivalové nám. 2, 040 01 Košice. Po tomto termíne budú zapečatené obálky otvorené a následne vyhodnotené. Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom  predĺžení, respektíve ukončení výberového konania.