AKTUALIZOVANÉ: VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV - RODINNÉ CENTRUM NA SEVERE

Oznamujeme verejnosti, že termín na predkladanie projektov sa posúva o týždeň neskôr. Svoje projekty nám teda môžete zasielať až do 21.07.2012 (sobota)  do 10.00 hod. Ostatné časti Výzvy sú nezmenené.

POSLANIE VÝZVY:

Podporiť rodičov a detí na Severe, s cieľom vytvorenia priestoru a zázemia na rozvoj a upevňovanie komunity v spolupráci s Mestskou časťou Košice – Sever.

 

CIELE VÝZVY :

 • Podporiť komunitu Severanov pri riešení mnohých situácií a problémov spojených nielen s materstvom, ale aj s rodinou ako takou, zdravotnou starostlivosťou, pedagogikou, rozvíjaním si kvalifikácie, zručností s čo najväčším využitím vlastných ľudských, materiálnych, finančných zdrojov predkladateľa projektu.
 • Motivovať k dlhodobej spolupráci a partnerstvám na komunitnej úrovni na Severe.
 • Stimulovať inovatívne riešenia problémov, ktoré poslúžia iným ako dobré príklady.

 

ZAMERANIE VÝZVY:

Projekty musia byť zamerané minimálne na jednu z nasledujúcich oblastí:

 • Vytváranie zázemia mamičkám na materskej dovolenke na spoločenské kontakty, profesionálne poradenstvo z rôznych oblastí , konzultácie a cvičenia
 • Podpora rodiny pri zapájaní sa do komunitného života a budovaní väzieb medzi obyvateľmi
 • Podpora idey materstva a rodičovstva, so zameraním na voľno časové aktivity podporujúce zmysluplné využívanie voľného času pre mamičky na materskej a detí od 0 – 3 rokov.
 • Podpora medzigeneračnej výmeny skúseností a vytváranie väzieb
 • Podpora rozvoja vzťahov medzi deťmi a ich rodičmi, ale aj medzi deťmi navzájom.
 • Podpora vytvárania väzieb na komunitu
 • Podpora talentu, zručností a aktivít detí a mládeže v spolupráci s občianskymi komunitami na Severe.

Cieľová skupina:

Projekty musia byť prioritne zamerané na cieľovú skupinu rodičia a deti (zámerom je vytvorenie rodinného centra, kde sa budú stretávať nielen mamičky s deťmi, ale bude prebiehať aj záujmová činnosť pre širokú verejnosť).

 

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:

Projekt bude realizovaný v Mestskej časti Košice – Sever. Centrom pre realizáciu projektu bude priestor v správe Mestskej časti, daný k dispozícii pre potreby projektu.

 

VKLAD MESTESKEJ ČASTI KOŠICE – SEVER DO PROJEKTU:

 • Bezplatné poskytnutie priestoru bývalého kultúrneho strediska vrátane energií, Národná trieda 56, Košice (rozloha 152 m2  - príloha č.1.),
 • Finančný vklad poskytnutý na rozbeh projektu, z rozpočtu Mestskej časti Košice – Sever na rok 2012 vo výške 1100 euro.

 

KTO MÔŽE PREDLOŽIŤ PROJEKT:

Akceptujeme projekty, ktorých žiadatelia sú:

 • mimovládne organizácie,
 • občianske združenia registrované podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby registrované podľa zákona č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Oprávnenými žiadateľmi sú len tie subjekty, ktoré môžu uzatvárať zmluvy vo vlastnom mene.

 

TERMÍN UZÁVIERKY PODÁVANIA PROJEKTOV:

Akceptované sú iba projekty zaslané poštou, alebo doručené osobne do Kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever. Rozhodujúcim kritériom toho, či bol projekt podaný v termíne uzávierky, je dátum poštovej pečiatky resp. dátum prezentačnej pečiatky kancelárie prvého kontaktu uvedený na obálke.

Projekt je potrebné zaslať poštou, alebo doručiť osobne najneskôr do 14.07.2012 do 10.00 hod. na adresu:

Mestská časť Košice – Sever

Festivalové námestie č. 2

040 01  Košice

Obálka musí byť označená názvom výzvy: „Rodinné centrum na Severe - neotvárať“

Mestská časť nevracia žiadateľom zaslanú dokumentáciu.

Forma projektu je dobrovoľná s cieľom zviditeľniť kreativitu žiadateľa.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

Uzávierka podávania projektov:  14.07.2012 do 10.00 hod

Podpísanie zmluvy s úspešným žiadateľom: 15.08.2012

Zahájenie projektu: 31.08.2012

Trvanie projektu: 60 mesiacov od zahájenia projektu

 

HODNOTENIE PROJEKTOV:

Všetky projekty budú najprv zhodnotené z hľadiska splnenia základných kritérií programu (oprávnenosť žiadateľa, kompletnosť dokumentácie). Projekty spĺňajúce kritériá budú následne hodnotené komisiou. Komisia vyhodnotí projekty do 31.07.2012  a o výsledkoch hodnotenia bude v lehote do 7 dní informovať všetkých žiadateľov. S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva na 60 mesiacov od zahájenia projektu.

Komisia si vyhradzuje právo neodporučiť uzatvorenie zmluvy v prípade, že projekty nenaplnia očakávania vyzývateľa.

Kritériá, podľa ktorých budú projekty hodnotené:

 1. Projekt poskytuje riešenia na popísané ciele výzvy a zameranie výzvy.
 2. Projekt prináša výsledky a osoh celej komunite, prioritne cieľovej skupine rodičov a detí. Z výsledkov projektu musí mať osoh čo najviac obyvateľov cieľovej komunity a projekt nesmie slúžiť iba niekoľkým jednotlivcom.
 3. Projekt zapája členov komunity: obyvateľov mestskej časti a rôzne organizácie.
 4. Projekt mobilizuje miestne zdroje (ľudské, materiálne, finančné, informačné).
 5. Projekt jasne opisuje, čo chce predkladateľ projektu dosiahnuť.
 6. Projekt má jasne definované a merateľné výsledky a výstupy, vzhľadom na zameranie výzvy.
 7. Projekt musí mať jasne stanovený model udržateľnosti.
 8. Projekt musí vytvárať model fungovania záujmových krúžkov v rámci rodinného centra.
 9. Projekt musí efektívne a v čo najväčšej miere využiť priestor, ktorý dostane za týmto účelom k dispozícii od MČ Košice – Sever.
 10. V projekte musí byť stanovená výška poplatkov za členstvo v rodinnom centre a výška poplatkov za záujmovú činnosť a krúžky v rodinnom centre, s prihliadnutím na účel využitia daných prostriedkov.

 

PROJEKTY/AKTIVITY, KTORÉ NEBUDÚ PODPORENÉ:

 • projekty, ktoré obsahujú len jednu jednodňovú akciu (napr. Deň obce, plesy, majálesy a podobne) a projekty, ktorých cieľom je zorganizovanie jednorazovej aktivity bez dlhodobej udržateľnosti projektu,
 • nákup nehnuteľného majetku - pôdy alebo budov,
 • konferencie, študijné cesty, výmenné pobyty.

 

POVINNÉ SÚČASTI PROJEKTU:

 • Dva originály projektu v tlačenej podobe - podpísané štatutárnym zástupcom žiadateľa a koordinátorom projektu.
 • Návrh zmluvy o spolupráci.

 

Povinné prílohy k Projektu v 1 exemplári v tlačenej podobe:

 • Fotokópia dokladu o registrácii žiadateľa (napr. výpis z príslušného registra, zakladacia listina, štatút a podobne) a doklad, ktorý predstavuje typ a vnútorné fungovanie organizácie (napr. stanovy, štatút), ak nie je totožný s dokladom o registrácii.
 • Doklad o pridelení IČO.

 

DÔVODY PRE VYLÚČENIE ŽIADOSTÍ:

 • Žiadosť predložená neoprávneným subjektom.
 • Žiadosť doručená po uzávierke.
 • Neúplne vyplnená Žiadosť alebo Žiadosť s chýbajúcimi povinnými prílohami.

 

KONTAKT:

Kancelária starostu, Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice

tel: 055/ 632 47 67                 email: kancelariastarostu@kosicesever.sk