Prieskum trhu

Výzva na ponuku – „Stavebná údržba pozemných komunikácií“

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

 

Akceptovať budeme ponuky doručené do 17.05.2021 do 12:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.

 

Opis predmetu zákazky: Rekonštrukcia asfaltového povrchu pozemných komunikácií pre motorové vozidlá a chodcov v zastavanej časti obce v troch medziblokových priestoroch a terénna úprava štrkovej jednej nespevnenej komunikácie. Hlavnými činnosťami sú frézovanie a rezanie asfaltového podkladu alebo krytu, odkopávky, prekopávky, výkop rýh, rozoberanie, vytŕhanie kamenných obrúb, odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z povrchu a krajníc. Postrek asfaltový spojovací, ručné a strojové zarovnanie terénu rôznou hrúbkou asfaltového betónu, strojové položenie vrchnej vrstvy asfaltu, osadenie obrubníkov a dlažby, terénne úpravy.