VÝZVA NA PREDLADANIE PONÚK pre zákazku s nízkou hodnotou - Výroba trhovníckeho stola

 

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

           Názov organizácie: Mestská časť Košice – Sever 

           Sídlo organizácie:  Festivalové námestie 2, 040 01  Košice

           Štatutárny orgán:   Ing. František    Ténai, MBA – starosta

            IČO:  00 690 929                  

            DIČ:  2020762964

            Kontaktná osoba:  Jaroslav Karola

            Telefón: +421 917 909 011        

             e-mail: jaroslav.karola@kosicesever.sk

  1. Názov zákazky:

              Výmena okien na objekte Ekran

  1. Druh zákazky:
    Stavebné práce

  2. Hlavné miesto a termín uskutočnenia stavebných prác :

  • Objekt Ekran, (Administratívna budova Miestneho úradu Mestskej časti Košice–Sever), Festivalové námestie 2, 040 01  Košice,

  • lehota dodania  predmetu zákazky  je maximálne do 15 týždňov odo dňa účinnosti zmluvy.

  1. Výsledok verejného obstarávania:

             Uzavretie Zmluvy o dielo (návrh Zmluvy o dielo  tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy)

  1. Opis predmetu zákazky

          Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a dverí za nové plastové okná a dvere s kovaním a kľučkami, dodávka a montáž vnútorných žalúzií, dodanie a montáž sieťok proti hmyzu, výmena vnútorných a                        vonkajších parapetných dosiek, zamurovanie otvorov na priečelí budovy, murárske práce, maliarske práce, doprava na miesto plnenia, odvoz a likvidácia starých okien a ďalšieho stavebného odpadu, ktorý vznikne pri              realizácii predmetu zákazky a ďalšie práce súvisiace s dodávkou,  demontážou a montážou okien v rozsahu výkaz –výmer (Príloha č. 1) a technickej špecifikácie podľa Príloha č. 2 tejto výzvy.