VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- NAKLADANIE S ODPADOM

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Nakladanie s odpadom.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 29.05.2014 do 15:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

PREDMET
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za zber, vývoz a likvidáciu odpadu jednej nádoby o objeme 1100 l. 
Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy na zmluvné obdobie 12 mesiacov.

KRITÉRIA
Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.
Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka.