VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na ulici Kisdyho.

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Kisdyho ulici.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15. 08. 2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Predmet

Zemné a výkopové práce pri odstránení zeminy, zemné práce na spevnení pakovacích plôch, osádzanie panelov, obrubníkov, dopravné značenie a úprava zelene.