VÝZVA NA POSKYTOVANIE OBČERSTVENIA POČAS PREMIETANIA FILMOV V AMFITEÁTRI - September

Mestská časť Košice – Sever vyzýva záujemcov o poskytovanie občerstvenia počas premietania filmov v rámci projektu „Amfik uvádza“ na predloženie obchodných ponúk (v zmysle Článku VIII, Ostatné dojednania, ods. 3. Nájomná zmluva č. 43/2013 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Mestom Košice a Mestskou časťou Košice – Sever).

3          Predmet

V zmysle uvedeného Mestská časť Košice Sever ponúka záujemcom zriadenie dvoch stánkov s občerstvením v areáli amfiteátra.

4          Termín poskytnutia služby 

V mesiaci september 1., 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26.9.2013.

V mesiaci august a september 2013 v uvedených dňoch až do ukončenia premietania v čase od 19.00 do 22:30 hod.

Hlavným cieľom podujatia je spropagovať profesionálnu, ale aj amatérsku filmovú tvorbu a Košice ako Európske hlavné mesto kultúry publiku pod holým nebom v priestoroch zrekonštruovaného Amfiteátra. Taktiež má podporiť sprievodné podujatia a projekty súvisiace s projektom EHMK - Košice 2013 výrobou a premietaním „Žurnálu Košice 2013“ vždy pred uvedeným hlavného filmu.

Projekt podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci realizácie projektu Košice EHMK 2013. 

5          Špecifikácia

Sortiment: pivo, kofola, popcorn.

6          Miesto dodania

Stánky s občerstvením musia byť v areáli Amfiteátra umiestnené tak, aby boli zabezpečené bezpečné komunikačné koridory pre pohyb diváckej verejnosti v areáli Amfiteátra. Dovoz, montáž, napojenie na elektrinu a demontáž predajných stánkov hradí nájomca. Umiestnenie a prevádzka stánkov s občerstvením má len doplnkovú funkciu za účelom zabezpečenia služieb v prospech návštevníkov podujatia a nesmie ohroziť samotný charakter podujatia. Prevádzkovateľ zabezpečí dodržanie právnych a hygienických predpisov a noriem pri podávaní ponúkaného sortimentu

7          Označenie - zaslanie ponuky

Uchádzač sa registruje svojou ponukou na e-mailovej adrese:

kancelariastarostu@kosicesever.sk

 Označenie predmetu  „ Amfik uvádza - žiadosť o zriadenie  dvoch stánkov s občerstvením“

Uchádzač uvedie v žiadosti kontaktnú e-mailovú alebo poštovú adresu.

V prípade predloženia viacerých ponúk si prenajímateľ vyhradzuje možnosť spoplatnenia služby.