Podmienky účasti predajcov na predvianočných trhoch v rámci podujatia Adventné trhy 2013

Podmienky účasti predajcov na predvianočných trhoch v rámci podujatia Adventné trhy 2013

Termín a miesto konania predvianočných trhov: 25.11. – 1.12. 2013 na Námestí Jána Mathého v Mestskej časti Košice - Sever.

Podmienky predaja:
1. Základné resp. všeobecné podmienky sú zahrnuté vo VZN MČ Košice – Sever  č. 29 a 30   

2. Kategórie predajného sortimentu :
- mäsové špeciality
- bezmäsité špeciality (langoše, lokše, syry, trdelníky...)
- víno, medovina
- suveníry

- ručné práce

3. Uchádzač musí byť oprávnený na výkon činnosti, ktorú má v súvislosti s prevádzkovaním predajného zariadenia realizovať, a disponuje všetkými potrebnými povoleniami v súlade s právnymi predpismi SR a vykonáva ju min. 1 rok.

4. Predaj je možný  zo stánkov umiestnených na námestí a stánkov vlastných drevených uzamykateľných, ktoré musia byť umiestnené priamo na dlažbe alebo karavanov.  Vlastné stánky musia mať vonkajšiu päťkolíkovú zásuvku a platnú revíznu správu na elektrické zariadenia, ktoré používajú.

5. Po ukončení prijímania prihlášok budú všetci záujemcovia informovaní o mieste a čase výberu predajcov. Akceptovaná bude len jedna prihláška.

6. Určenie výberu skladby predajného sortimentu , rozmiestnenie a počet stánkov je v právomoci organizátora trhov.

7. Do zoznamu žiadateľov nebudú zaradení predajcovia/SZČO, právnické osoby/, ktorí :
- nemajú podanú žiadosť do stanoveného termínu
- nemajú vysporiadané záväzky voči MČ Košice - Sever
- nemajú platné živnostenské oprávnenie ( pri občerstvení - poskytovanie služieb rýchleho
občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu)

- nemajú doklad o registrácii pokladne na DÚ

- nemajú rozhodnutie RÚVZ o povolení prevádzky.

Termín ukončenia preberania prihlášok : 18. 11. 2013.

Prihlášky zasielajte na adresu:

Mestská časť Košice – Sever

Kancelária prvého kontaktu
Festivalové námestie č. 2
040 01 Košice

alebo emailom na adresu: info@kosicesever.sk
telefonické informácie: 055-632 47 73