Zrušenie verejnej súťaže - Stavebné práce - Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25

Dovoľujeme si Vás informovať o zrušení verejnej súťaže - výberového konania zo dňa 21.11.2013 na predmet zákazky:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25.

Druh postupu: Verejná súťaž

Druh zákazky: Stavebné práce

Druh postupu: Otvorená

Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.: § 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

U verejného obstarávateľa nastala zmena okolností spočívajúca v zmene pôvodných podmienok, z ktorých verejný obstarávateľ vychádzal v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania, a ku ktorých zmene došlo počas priebehu verejného obstarávania. Uvedené spočíva v podstatnej zmene predmetu zákazky, týkajúcej sa zabezpečenia inžinierskej činnosti (IČ)

Postup obstarávania bol vyhlásený za neúspešný.

DÁTUM ZVEREJNENIA TOHTO OZNÁMENIA

z: 4.12.2013