VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25

Mestská časť Košice - Sever Vás pozýva  na účasť vo výberovom konaní:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 10. 12. 2013 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Všetky informácie nájdete v priloženej dokumentacii.

Pozn.: Vo výzve bol opravený dátum Termínu ukončenia služby na 31. 03. 2014 (pôvodne chybne uvedený dátum bol 31. 03. 2013).