VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25

Dovoľujeme si Vás informovať o zrušení verejnej súťaže na predmet zákazky.

Mestská časť Košice - Sever Vás pozýva  na účasť vo výberovom konaní:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na Vodárenskej ulici č. 15-19 a 21-25.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 29. 11. 2013 do 13:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

Všetky informácie nájdete v priloženej dokumentacii.