VÝZVY NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na uliciach Študentská - Odborárska

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Stavebné práce – Riešenie statickej dopravy na uliciach Študentská - Odborárska.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15. 08. 2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

PREDMET

Zemné a výkopové práce pri odstránení zeminy, zemné práce, parkovisko s krytom z polovegetačných panelov , dopravné značenie a zeleň.