Pozvánka na XXII. zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XXII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2022 (piatok) o 15. 00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na XX. zasadnutie Miestnej rady Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) v spojení s ustanovením § 16 ods. 4 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov z v o l á v a m XX. zasadnutie Miestnej rady MČ Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa 23. septembra 2022 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, Košice s týmto...

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Pozývam Vás na zasadnutie Komisie finančnej Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 22.09.2022 (štvrtok) o 15.00 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Program:...

Stránky

Vyhlásenie príležitostného trhu – „Od Kataríny po Advent“

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s...

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 11.11.2022 Úložná doba: od 11.11.2022 do 29.11.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Jozef Medvecký Marián Palečko Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 11.11.2022 Obyčajné listové zásielky...

Stavebné povolenie MK/A/2022/19569-04/I/FOD - verejná vyhláška

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa rozhodol o povolení stavby s názvom " Modernizácia sekundárnych vykurovacích rozvodov z OS P1 - Podhradová, Košice". Vyvesené: 11.11.2022 Zvesené: 28.11.2022

Stránky