Vydávanie hlasovacích preukazov

Upozorňujeme voličov, že požiadať o hlasovací preukaz je možné osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb t.j. najneskôr 29. 09. 2023 v úradných hodinách.
Zároveň upozorňujeme, že v piatok 29.09.2023 sú úradné hodiny skrátené do 13:00 hod.
 

Severská desiatka 2023

Priaznivci behu a športovej udalosti, ktorú pre vás organizujeme už 9. rok, pozor! Severská desiatka 2023 sa blíži. 19. mája 2023 (piatok) môžete opäť obuť tenisky a prísť si zmerať sily, prípadne prekonať rekord trate. Registrácia bude od 14:30 hod. - 15:30 hod . pri bufete Živánska koliba . Behať sa bude...

Distribúcia potravinových a hygienických balíčkov

Gréckokatolícka eparchiálna charita, ktorá sa podieľa na distribúcii potravinových a hygienických balíčkov, oznamuje občanom Mestskej časti Košice – Sever, ktorí sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi, že dňa 13.04.2023 v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod. pred Základnou školou Tomášikova 31, Košice . V balíčku sa nachádza okrem iného aj múka, cukor, olej, šošovica, ryža, cestoviny...

Odstraňovanie spadnutého stromu

Na odbočke z Národnej triedy na Vodárenskú prebieha odstraňovanie spadnutého stromu. Prosíme obyvateľov, aby boli vzhľadom na silný nárazový vietor obozretní.

Stránky

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu "Obnova bytového domu Tomášikova č. 2, Košice ". Vyvesené: 24.08.2023 Zvesené: 08.09.2023

Stavebné povolenie MK/A/2023/17594-04/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa povoľuje stavbu s názvom „ Obnova bytového domu Letná 11, 13, Košice “ na pozemku KN-C parcelné číslo 2664 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 16.08.2023 Zvesené: 31.08.2023

Oznámenie verejnou vyhláškou

Východoslovenská distribučná, a.s. v zastúpení spoločnosti Enepro, s.r.o. v súvislosti so stavbou "Košice-Kavečany-Nad strelnicou-úprava NN" týmto oznamujeme vlastníkom a užívateľom nehnuteľnosti vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Predpokladaný termín realizácie stavby je v roku 2024. Vyvesené: 16.08.2023 Zvesené: 15.09.2023

Stránky