Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

Pozvánka na zasadnutie Finančnej komisie MZ MČ Košice - Sever

Komisia finančná Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever

 

Košice, 02.12.2019

 

Pozvánka na Komisiu rozvoja

 

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

 

 

 

Cezhraničná spolupráca Západ - Sever

Zástupcovia MČ Košice - Západ a MČ Košice - Sever dnes slávnostne prestrihli pásku a dali do opätovného užívania lávku cez Račí potok ako spojovací článok medzi mestskými časťami.

Ďalšou aktivitou by mala byť obnova schodísk, ktorú by malo v najbližšom období zorganizovať Mesto Košice.

Starostovia Marcel Vrchota a František Ténai sa dohodli aj na spoločnej brigáde dňa 6. decembra 2019 o 08:30 hod. 

Ak máte chuť, prosím, pridajte sa.

Stránky

Návrh programového rozpočtu na roky 2020 - 2022 Mestskej časti Košice - Sever

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu MČ Košice - Sever na roky 2020 – 2022 (ďalej len „návrh rozpočtu“).

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia Mestskej časti Košice - Sever vyjadriť, a to elektronicky – kancelariastarostu@kosicesever.sk  alebo v písomnej forme (MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové nám. 2, Košice).

 

Vyvesené dňa: 28.11.2019

 

Vyhlásenie príležitostných trhov

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 ods. 3 písm.

Stránky