Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich u § 66 ods. 1 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. týmto oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciou Preložka optických trás OSK - 1.etapa, Watsonova, Košice.

Vyvesené: 28.3.2024

Zvesené: 12.4.2024