Oznámenie o začatí prác a výkonu oprávnení vyplývajúcich z § 66 odst.1 zákona č.452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s.  oznamuje začatie stavby a stavebných prác súvisiacich s realizáciu Preložka optických trás OSK - 2.etapa, Stará Spišská cesta, Košice. 

Vyvesené: 28.3.2024

Zvesené: 12.4.2024