ZBER A NAKLADANIE S ODPADOM

Rok 2024 priniesol v oblasti nakladania s odpadmi viacero zmien, ktoré vyplynuli zo snahy zefektívniť zber, odvoz a likvidáciu odpadu v meste Košice tak, aby nebolo nutné enormne navyšovať výšku poplatku pre občanov.

V rámci celoročného upratovania boli v minulých rokoch rozmiestňované veľkokapacitné kontajnery (VKK) každý mesiac na rôznych stanovištiach. Tento nadštandardný systém predstavoval zvýšené finančné náklady, nepodporoval a nemotivoval k triedeniu odpadov, znižoval úroveň využitia zberných dvorov a postupne bol stále viac zneužívaný na bezplatné uskladňovanie stavebných a iných nevhodných odpadov. Preto mesto Košice pristúpilo k zmene a celoročné upratovanie touto formou zmenilo na sezónne, čo v praxi znamená znížený počet kontajnerov na 5 kusov a ich umiestňovanie len sezónne - v jarnom a jesennom období. Doterajší systém pravidelného rozmiestňovania VKK bude občanom určite chýbať, nakoľko predstavoval komfortné riešenie, avšak musíme si uvedomiť, že bol nákladný, zneužívaný a náklady s ním spojené sme v konečnom dôsledku znášali my všetci v poplatku za odpad. Pre tieto účely je možné stále využívať bezplatne 5 zberných dvorov.    

K redukcii sa pristúpilo i v oblasti rozmiestnenia „záhradkárskych kontajnerov“, ktoré už svoju pravú funkciu plnili len čiastočne. Táto problematika má tiež svoje špecifiká a jej riešenie je zložitejšie. Stále umiestnenie znamenalo ich zneužívanie hlavne pre stavebný odpad. Zvyšoval sa podiel komunálnych odpadov a poslednom období i elektro odpadov.  Záhradkári si tiež musia uvedomiť, že dnes je potrebné aj odpad zo záhrad triediť, recyklovať a minimalizovať – kompostovanie, drvenie a opätovné používanie zelených zložiek.

Istým špecifikom sú občania, ktorí sa rozhodli v záhradkárskych lokalitách trvale alebo sezónne bývať. Títo občania by si mali uvedomiť, kde sú prihlásení k trvalému pobytu, kde a či vôbec platia poplatok za odpad. Ak platia, tak na nádobu majú nárok ale v záhradkárskych lokalitách sa dajú rozmiestniť len na miestach dostupných pre danú techniku. Tieto prípady sa dajú individuálne riešiť v závislosti od lokality.

Uvedomujeme si, že každá takáto zmena vyvolá i kritiku a nespokojnosť občanov. Intenzívne komunikujeme s mestom Košice ako správcom poplatku i firmou KOSIT ako jej zmluvným partnerom. Nový systém samozrejme potrebuje vyladiť detaily a odstrániť slabé miesta, ale pre zvýšenie efektivity využitia poplatkov za odpad musíme všetci niečo urobiť pre čistejší Sever, a to na viacerých úrovniach.