Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

 

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

             Pozývam Vás na 14. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

20.09.2021  /pondelok/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Žiadosť o stanovisko k PD pre účel konania o umiestnení stavby Polyfunkčný objekt   

   „POLYANKA“

4. Žiadosť o stanovisko k PD pre účel konania o umiestnení stavby Bytové domy s polyfunkciou, Študentská, Košice    

5. Žiadosť o stanovisko k PD pre účel konania o umiestnení stavby „Rodinný dom – prestavba, nadstavba Košice

6. Žiadosť o vydanie stanoviska pre účely vydania dodatočného stavebného povolenia a zmena účelu užívania stavby: Prístavba exteriérového WC a zmena účelu užívania na jednotku rýchleho občerstvenia  7.  Žiadosť o vydanie stanoviska pre územné a stavebné konanie stavby: Terasový RD

 8. Informácia – zmena ÚPN HSA Košice, ZoD 16/2019 a vyvolané dopravné priority v lokalite Tlačiarne

          

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie