Dôležité oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Hrbová

Oznamujeme občanom, že dňa 15.11.2018 v čase od 07.40 hod. do 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Hrbová č.d. 1,3,9.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v záhr. lokalite Račí potok

Oznamujeme občanom, že dňa 13.novembra 2018 v čase od 7:40 hod. do 17:00 hod. bude v záhradkárskej lokalite Račí potok prerušená dodávka elektriny.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul.Tŕňová, Jahodová, Záhradná, Urbánkova, Hurbanova, Gogoľova, Višňová

Oznamujeme občanom, že dňa 31.októbra 2018 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. bude prerušená elektrina na ul. Tŕňová, Jahodová, Záhradná - celé, 

Urbánkova č. 24,26,29,30,32

Hurbanova č. 23,40

Gogoľova č. 9,10,11,12A,16,17,19,20,21

Višňová č.1,3,5

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul.Žľaby

Oznamujeme občanom, že dňa 28.septembra 2018 v čase od 7:30 hod. do 18:30 hod.  bude prerušená dodávka elektriny na ul. Žľaby č. 10,12,12A, 18A, 22 a záhradky na ul. Žľaby.

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Urbánkova, Hurbanova, Jedľová, Mánesova, Tŕňová

Oznamuje občanom, že dňa 14.septembra 2018 v čase  od 8:00 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach :

Urbánkova č.24,26,29

Hurbanova od č. 13 po č. 27 nepárne, od č. 28 po č.38 párne

Jedľová, Mánesová, Tŕňová - celé.

 

Príležitostný trh na predaj občerstvenia, pri konaní kultúrneho podujatia REVIVAL FEST 2018 - 5 ročník

Mestská časť  Košice - Sever príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3  zákona č. 401/1990 Zb.  o  meste  Košice  v  znení  neskorších  predpisov  a   v  súlade  s  § 3  ods. 1  zákona  č. 178/1998  Z. z.  o  podmienkach  predaja  výrobkov   a   poskytovania  služieb  na  trhových miestach  a  o  zmene  a  doplnení zákona    č.  455/1991 Zb.   o   živnostenskom  podnikaní   (živnostenský zákon)   v  znení  neskorších predpisov a  v súlade  s  Prílohou  č. 2  Trhového  poriadku  pre  príležitostné  trhy k VZN  Mestskej časti Košice - Sever  č.

Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

Mestská časť  Košice - Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3  zákona  č. 401/1990 Zb. o meste  Košice v znení neskorších predpisov  a  v  súlade  s  § 3  ods. 1 zákona  č. 178/1998  Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a  o zmene a  doplnení zákona   č.  455/1991 Zb.  o  živnostenskom  podnikaní   (živnostenský zákon)   v  znení  neskorších predpisov a v súlade s  Prílohou  č. 2  Trhového  poriadku  pre  príležitostné  trhy  k VZN  Mestskej časti Košice - Sever  č.

„ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE – KONCEPT RIEŠENIA“ – príprava verejnej prezentácie.

Mesto Košice predlžilo lehotu na doručenie písomného stanoviska k ÚP dokumentácií „Územný plán mesta Košice – koncept riešenia“ do 30.9.2018. Pre zvýšenie informovanosti verejnosti MČ Košice – Sever pripravuje k tomuto dôležitému dokumentu verejné stretnutie za účasti spracovateľov. Cieľom stretnutia je bližšie vysvetlenie významu, tvorby a súčasnej fázy procesu prípravy nového územného plánu pre mesto Košice.

Stránky