Dôležité oznamy

Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Cyprusová, Rozálska, Palmová, Stará Spišská cesta

Oznamujeme občanom, že dňa 26.11.2018 v čase od 07.40 do 17.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v úseku: celá ulica Cyprusová, ul. Rozálska č.d. 8, 10, 11, ul. Palmová č.d. 2, 4, 6, 7, 9, 11, Stará Spišská cesta č.d. 15, 17.

Odvolanie prerušenia distribúcie elektriny na ul. Cyprusová, Olivová, Rozálska, Palmová, Stará Spišská cest

Oznamujeme občanom, že dňa 26.11.2018 v čase od 07.40 do 17.00 hod. sa neuskutoční naplánované prerušenie distribúcie elektriny v úseku: celá ulica Cyp

Prerušenie distribúcie elektriny na ul. Hrbová

Oznamujeme občanom, že dňa 15.11.2018 v čase od 07.40 hod. do 16.30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na ul. Hrbová č.d. 1,3,9.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v záhr. lokalite Račí potok

Oznamujeme občanom, že dňa 13.novembra 2018 v čase od 7:40 hod. do 17:00 hod. bude v záhradkárskej lokalite Račí potok prerušená dodávka elektriny.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul.Tŕňová, Jahodová, Záhradná, Urbánkova, Hurbanova, Gogoľova, Višňová

Oznamujeme občanom, že dňa 31.októbra 2018 v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod. bude prerušená elektrina na ul. Tŕňová, Jahodová, Záhradná - celé, 

Urbánkova č. 24,26,29,30,32

Hurbanova č. 23,40

Gogoľova č. 9,10,11,12A,16,17,19,20,21

Višňová č.1,3,5

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny na ul.Žľaby

Oznamujeme občanom, že dňa 28.septembra 2018 v čase od 7:30 hod. do 18:30 hod.  bude prerušená dodávka elektriny na ul. Žľaby č. 10,12,12A, 18A, 22 a záhradky na ul. Žľaby.

Prerušenie distribúcie elektriny ul. Urbánkova, Hurbanova, Jedľová, Mánesova, Tŕňová

Oznamuje občanom, že dňa 14.septembra 2018 v čase  od 8:00 do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny na uliciach :

Urbánkova č.24,26,29

Hurbanova od č. 13 po č. 27 nepárne, od č. 28 po č.38 párne

Jedľová, Mánesová, Tŕňová - celé.

 

Príležitostný trh na predaj občerstvenia, pri konaní kultúrneho podujatia REVIVAL FEST 2018 - 5 ročník

Mestská časť  Košice - Sever príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3  zákona č. 401/1990 Zb.  o  meste  Košice  v  znení  neskorších  predpisov  a   v  súlade  s  § 3  ods. 1  zákona  č. 178/1998  Z. z.  o  podmienkach  predaja  výrobkov   a   poskytovania  služieb  na  trhových miestach  a  o  zmene  a  doplnení zákona    č.  455/1991 Zb.   o   živnostenskom  podnikaní   (živnostenský zákon)   v  znení  neskorších predpisov a  v súlade  s  Prílohou  č. 2  Trhového  poriadku  pre  príležitostné  trhy k VZN  Mestskej časti Košice - Sever  č.

Príležitostný trh pri Odpustovej slávnosti na Kalvárii v Košiciach

Mestská časť  Košice - Sever  príslušná  podľa  ustanovenia § 15 ods. 3  zákona  č. 401/1990 Zb. o meste  Košice v znení neskorších predpisov  a  v  súlade  s  § 3  ods. 1 zákona  č. 178/1998  Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a  o zmene a  doplnení zákona   č.  455/1991 Zb.  o  živnostenskom  podnikaní   (živnostenský zákon)   v  znení  neskorších predpisov a v súlade s  Prílohou  č. 2  Trhového  poriadku  pre  príležitostné  trhy  k VZN  Mestskej časti Košice - Sever  č.

Stránky