Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Pozvánka na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever 11.4.2024

Komisia rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever P O Z V Á N K A Týmto Vás pozývame na 8. zasadnutie Komisie rozvoja a životného prostredia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever, ktoré sa uskutoční dňa 11.04.2024 (štvrtok) o 16.30 hod. v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti...

Druhé kolo prezidentských volieb sa uskutoční túto sobotu

V sobotu 6.4.2024 sa uskutoční 2. kolo volieb prezidenta SR. O hlasovací preukaz na voľbu kdekoľvek na Slovensku môžete požiadať už len osobne. V našej Kancelárii prvého kontaktu Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever vám ho vydajú do piatka 5.4. do 15:00 hod.

Stránky

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Obec Bidovce, ako príslušný stavebný úrad, oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby: "Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka", na pozemkoch v katastrálnom území Čermeľ. Vyvesené: 04.06.2024 Zvesené: 19.06.2024

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2023 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na X. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej...

Rozhodnutie MK/A/2024/06057-11/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, ako stavebný úrad I. rozhodlo o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby s názvom: „ Objekt pre rekreáciu “ s užívaním na pozemku KN-C parcelné číslo 312/4 v katastrálnom území Čermeľ.

Stránky