Ľudia nevedia, že nevedia, čo nevedia. Cyklus o bytoch a bývaní 2. časť

Dnes 12.2.2024 bol v Rádiu Regina Východ odvysielaný 2. diel rozhovorov z nášho cyklu o bytoch a bývaní. Hosťom redaktora Miroslava Talavaška bol opäť iniciátor a lektor projektu Mgr. Peter Berinšter ale tiež advokát JUDr. František Svatuška. Rozprávali sa aj o tom prečo niektorých vlastníkov nezaujíma ako správca nakladá s ich peniazmi alebo čo môžu od neho vyžadovať. Vzťah vlastníka bytu k...

NÁVRHY A PRIPOMIENKY K PROJEKTU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA ULÍC OBRANCOV MIERU A TOLSTÉHO

Mestská časť Košice-Sever pripravila v spolupráci s mestom Košice projekt dopravného značenia pre ulice Obrancov mieru a Tolstého, ktorý vám predkladáme na pripomienkovanie. V 1. etape projektu máme záujem vytvoriť oficiálne parkovacie miesta pre obyvateľov bez zásahov do zelene zjednosmernením premávky na ulici Obrancov mieru a Tolstého, čím chceme zároveň zvýšiť bezpečnosť...

Zber a odvoz kuchynského BIO odpadu v našej MČ v roku 2024

Z prevádzkových dôvodov s poločnosť KOSIT pristúpila k ú prave v harmonograme zberu a odvozu kuchynského BIO odpadu oproti roku 2023. Všetkým odporúčame, aby si skontrolovali deň odvozu kuchynského BIO odpadu spred ich dverí. V roku 2024 v našej mestskej časti bude zber a odvoz kuchynského BIO odpadu zabezpečovaný podľa nasledovného harmonogramu:...

Stránky

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby MK/A/2024/09294-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „ZP11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554 “ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 26.3.2024 Zvesené: 10.04.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 25.03.2024 Úložná doba: od 25.03.2024 do 09.04.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Ladislav Kateržabek Tomáš Klenovský Jozef Rybár Úložná doba: od 25.03.2024 do 12.04.2024 Oznámenie o uložení...

Stránky