ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU

ZBER KUCHYNSKÉHO BIO ODPADU v Košiciach začína v januári.

Čo sa zmení? Všetok bio odpad vznikajúci v kuchyni budeme zbierať v domácnosti samostatne a vyzbieraný odpad následne ukladať do  hnedých zberných nádob.

Hnedé nádoby pribudnú do stanovíšť kontajnerov na sídliskách  v prvých januárových týždňoch. Do domácností v rodinných domoch budeme bezplatne doručovať vlastné zberné nádoby, hnedé 30 litrové vedrá.

S odvozom vyzbieraného odpadu začíname v týždni od 16. januára 2023.

Čo patrí do hnedých nádob:

-Zvyšky ovocia a zeleniny

-Nechcené zvyšky vareného jedla

-Mäso a mliečne výrobky (bez obalov)

-Staré pečivo a chlieb

-Potraviny po dátume spotreby (bez obalov)

-Jedlé oleje a tuky

-Čajové vrecká a kávová usadenina

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V rámci Grand finále Strieborných dialógov boli včera v Historickej radnici ocenení aj seniori zo Severu a to cenou Senior veterán 2022. Ocenenie si odniesli: Soňa Gergeľová, Juraj Kassay a Ivan Moravitz. Srdečne blahoželáme. Tešíme sa, že sa seniori na Severe aktívne zapájajú do diania okolo seba, športujú, súťažia či venujú sa umeleckej činnosti a sú tak vzorom aj pre mladšie generácie. V...

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 12.10.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Národná trieda 46 . Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 09:30 do 14:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.

Odstraňovanie poruchy vody

Dnes, 11.10.2022 bude odstraňovaná porucha na vodovodnom potrubí na ulici Hurbanova 48. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky

Oznámenie o zásielkách

Dňa 13.12.2022 Úložná doba: 13.12.2022 do 31.12.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Milan Balog Mária Magyarová Juraj Bobák Miroslav Gina Katarína Štofaníková Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule...

Rozhodnutie MK/A/2022/20812-06/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, akom príslušný stavebný úrad I.stupňa povoľuje zmenu v užívaní stavby " Odčlenenie časti spoločných zariadení a zmena spôsobu ich užívania v bytovom dome-bez stavebných úprav", ul.Letná 15,17,Košice. Vyvesené: 02.12.2022 Zvesené: 19.12.2022

Vyhlásenie príležitostného trhu

Starosta mestskej časti Košice - Sever príslušný podľa ustanovenia § 15 ods. 3 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a v súlade s...

Stránky