Pozvánka 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na 5. zasadnutie Komisie kultúry Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa

 

 

6. december 2023 o 15.00 hod. (streda)

v zasadačke Miestneho úradu MČ Košice - Sever

 

Program:

1. OtvorenieSchválenie programu rokovania

2. Zhodnotenie a evaluácia kultúrnych a športových aktivít MČ za rok 2023

3. Plán podujatí (kultúra a šport) na 1. Polrok 2024

4. Participatívny rozpočet MČ Košice Sever pre oblasť kultúry a športu na rok 2024

5. Využitie horného poschodia Spoločensko-kultúrneho centra MČ Sever v roku 2024

6. Návrhy nových kultúrnych, športových a komunitných podujatí na rok 2024

7. Rôzne

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

Mgr. Igor Kupec, v. r. predseda komisie