Poslanecké dni opäť pravidelne na úrade

Poslanecké dni budú opäť od júna pravidelne na miestnom úrade (Budova Amfiteátra, Festivalové námestie 2, Košice - Sever 

Termín: každú stredu od 16.00 do 17.00 (okrem dní voľna a štátnych sviatkov)

Miesto: Kancelária prvého kontaktu (KPK) na prízemí budovy

Na diskusiu s vami sú pripravení:

1.6.2022 – Ing. Milan Baraník

8.6.2022 – Ing. Viliam Beňo

15.6.2022 – Ing. Jozef Filipko

Odstránenie poruchy vody

Dnešný deň 28.04.2022 bude prerušená dodávka pitnej studenej vody z dôvodu opravovania poruchy na vodovodnom potrubí na ulici Komenského 48. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené prostredníctvom cisternových vozidiel. Predpokladaný čas začatia a ukončenia prác je od 08:30 do 14:00.

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov od 26.04.2022 do 03.05.2022

Od utorka 26.04.2022 do 03.05.2022 sú v Mestskej časti Košice - Sever rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery na nasledujúcich 7. miestach, a to nasledovne na týchto uliciach: 1. Huncovská / Štrbská 2. Suchodolinská 3. Urbánkova / Potočná 4. Olivová / Stará spišská cesta 5. Chrastie 6. Na Kalvárii / Na šajbe 7. Vodárenská 4

Prerokovanie Zmien a doplnkov č.19/2021 ÚPN HSA Košice

„Mesto Košice , Magistrát mesta Košice oznamuje verejnosti podľa § 22 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnení prerokovanie Územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021" , ktorá je k nahliadnutiu na Magistráte mesta Košice, Útvare hlavného architekta...

Stránky

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 06.06.2022 Úložná doba: od 06.06.2022 do 24.06.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Pavel Andrási Tibor Dolyák Jozef Staško Natália Šimkuľáková Artem Tkachov

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 03.06.2022 Úložná doba: od 03.06.2022 do 21.06.2022 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever pre týchto občanov: Ladislav Buchner Miroslav Katunský Jozef Nicler, 1947 Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach Dňa 03.06...

NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2021

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu MČ Košice - Sever za rok 2021 (ďalej len „návrh záverečného účtu“), ktorý bude predmetom rokovania na XXI. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva Mestskej...

Stránky