Pozvánka na 19. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

 

             Pozývam Vás na 19. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

                                                           

14.09.2022  /streda/ o 15.00 hod.

 

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

 

 

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Monitorovacia správa k PR MČ Košice – Sever  k 30.06.2022

4. Žiadosť o schválenie štúdie k žiadosti o zmenu územného plánu

5. Žiadosť o stanovisko k PD stavby – zmena stavby - Kaviareň

6. Rôzne

7. Záver

 

S pozdravom

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie