Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Hľadáme opatrovateľky. Pridajte sa k nám!

Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie vám poskytneme na uvedenom kontakte.

 

 

Žiadosť o predĺženie autobusovej linky č.13

Po januárových zmenách v grafikone Dopravného podniku mesta Košice, keď sa v našej mestskej časti zrušila autobusová linka č. 22 a nahradila ju autobusová linka č. 13 so staronovou trasou z rokov 1957-2000 Baňa Bankov - Amfiteáter - Zimná - Námestie Maratónu Mieru - Alvinczyho - Slovenská - Pri hati , Mestská časť Košice – Sever obdržala podnety od občanov vo veci predĺženia autobusovej linky č...

Ľudia nevedia, že nevedia, čo nevedia. Cyklus o bytoch a bývaní 2. časť

Dnes 12.2.2024 bol v Rádiu Regina Východ odvysielaný 2. diel rozhovorov z nášho cyklu o bytoch a bývaní. Hosťom redaktora Miroslava Talavaška bol opäť iniciátor a lektor projektu Mgr. Peter Berinšter ale tiež advokát JUDr. František Svatuška. Rozprávali sa aj o tom prečo niektorých vlastníkov nezaujíma ako správca nakladá s ich peniazmi alebo čo môžu od neho vyžadovať. Vzťah vlastníka bytu k...

NÁVRHY A PRIPOMIENKY K PROJEKTU DOPRAVNÉHO ZNAČENIA ULÍC OBRANCOV MIERU A TOLSTÉHO

Mestská časť Košice-Sever pripravila v spolupráci s mestom Košice projekt dopravného značenia pre ulice Obrancov mieru a Tolstého, ktorý vám predkladáme na pripomienkovanie. V 1. etape projektu máme záujem vytvoriť oficiálne parkovacie miesta pre obyvateľov bez zásahov do zelene zjednosmernením premávky na ulici Obrancov mieru a Tolstého, čím chceme zároveň zvýšiť bezpečnosť...

Stránky

Rozhodnutie MK/A/2024/08648-10/I/STS

Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I.stupňa vydal rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby " Tlačiarne - úprava dopravnej infraštruktúry". Vyvesené: 28.3.2024 Zvesené: 12.4.2024

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby MK/A/2024/09294-05/I/FOD

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby s názvom „ZP11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554 “ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto. Vyvesené: 26.3.2024 Zvesené: 10.04.2024

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice 1 Dňa 19.03.2024 Úložná doba: od 19.03.2024 do 08.04.2024 Oznámenie o uložení zásielky (žltý lístok) z pošty Košice 1 sa nachádza vo vestibule Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Sever pre týchto občanov: Laura Molnárová Peter Pataky Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii prvého kontaktu vo vestibule Miestneho...

Stránky