Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad I. stupňa oznamuje začatie územného konania na stavbu s názvom „ZP11979 Košice, Sever, RD – NN – NN_9011554“ na pozemku KN-E parcelné číslo 11386/501 v katastrálnom území Severné Mesto.

Vyvesené: 31.1.2024

Zvesené: 15.02.2024