VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ- Stavebné práce- Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Oprava vnútorných pružných dlažobných krytín v Zariadení opatrovateľskej služby.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.

Akceptovať budeme ponuky doručené do 05.11.2014 do 09:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

PREDMET

Stavebné práce a manipulácia s nákladom:

CPV 45432111-5                               kladenie pružných dlažobných krytín

CPV 44112200-0                               podlahové krytiny

CPV 44112230-9                               linoleum (PVC)

CPV 63110000-3                               manipulácia s nákladom

CPV 60640000-6                               špedičné operácie

CPV 63521000-7                               služby agentúr pre nákladnú dopravu