Výroba a dodanie tabuliek so súpisným číslom

 

 

Výzva na predloženie ponuky

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117

Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení

niektorých zákonov (zákon)

 

Názov zákazky:

„Výroba a dodanie tabuliek so súpisným číslom“

(dodanie tovaru)