Novoročný prípitok so starostom

V utorok 14.1.2020  priestory  KSC praskali vo švíkoch ako už dávno nie. Dôvodom bolo novoročné stretnutie s takmer stovkou seniorov so starostom tejto mestskej časti Františkom Ténaiom na novoročnom prípitku. Okrem pána starostu prišli aj niekoľkí poslanci, bývalí aj súčasní, prednosta MÚ  Peter Luczy. Okrem priania všetkého dobrého v  roku 2020 starosta poinformoval prítomných o plánoch MÚ. Okrem tradičného prípitku nám svojim umením spríjemnili čas spevácka skupina Konvalinka a mužská spevácka skupina Košickí špivaci.

Pracovné stretnutie

Dňa 10.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie, zástupcov  MČ Košice – Sever, Okresného úradu Košice - odboru starostlivosti o životné prostredie a Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. , vo veci posúdenia druhu pozemku, ktorý bude súčasťou dopravnej stavby „Okružná križovatka Kostolianska cesta – Národná trieda – Podhradová“. Toto konanie je ďalším krokom, ktorý posunie prípravu, dlho očakávanej križovatky, do ďalšej fázy.

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SEVER v úseku: celá ulica Banícka a celá ulica Kostolná, ul. Vencová od č.d. 53 po č.d. 73 nepárne, od č.d. 36 po č.d. 60 párne, č.d. 49, ul. Na Kalvárii č.d. 10, ul. Račí potok od č.d. 2 po č.d. 16 párne, od č.d. 23 po č.d. 47 nepárne + garáže oproti danému úseku na ul. Račí potok, záhradky na konci ul. Račí potok:

13. december 2019 od 07:50 h do 16:30 h

Pozvánka na VII. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

P O Z V Á N K A

V zmysle ustanovenia § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Stránky

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: Martin Porubiak, Košice-Sever

Písom,nosť č. 102900327/2019 zo dňa 16.12.2019 je uložená na Daňovom úrade, Železničná 1, Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti: MVDr. Pavel Ivanko

Naposledy pobyt: Košice-Seve

Písomnosť č. 102848890/2019 zo dňa 11.12.2019 je uložená na Daňovom úrade Košice, železničná 1, Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesená: 17.01.2020

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomnosti:Ľuboš Kriš

naposledy pobyt: Košice-Sever

Písomnosť č. 102939765/2019 zo dňa 19.12.2019 je uložená na daňovom úrade Košice, Železničná 1, 041 90 Košice.

Vyvesené: 02.01.2020

Zvesené: 17.01.2020

 

Stránky