Pozvánka na zasadnutie Komisie rozvoja MZ MČ Košice-Sever

Komisia rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever

 

P O Z V Á N K A

 

             Pozývam Vás na 8. zasadnutie Komisie rozvoja Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Sever, ktoré sa uskutoční dňa:

23.06.2020  /utorok/ o 15.00 hod.

v priestoroch zasadačky Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Sever,

Festivalové  námestie 2, 040 01 Košice

Program:

                                   

1. Otvorenie

2. Schválenie programu rokovania

3. Stavebné aktivity: :

3.1. Investičný zámer: Apartmánové domy pre športovcov, 2.etapa Čermeľská cesta – žiadosť o stanovisko k umiestneniu stavby pre územné konanie

3.2. Športovisko Lokomotíva – žiadosť k alternatívnemu investičnému riešeniu

3.3. Rozhodnutie  o umiestnení stavby - Nadstavba bytov OD Mier

3.4. Rozhodnutie o umiestnení stavby – Bytový dom Podhradová

3.5. Rozhodnutie o umiestnení stavby – Okružná križovatka – Kostolianska cesta-Národná trieda- Podhradová

 4.  Žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov – informácia

5. Pozemky Kavečianska cesta 21- 23 – informácia

6. Zjednosmernenie  Cyprusovej ulice - informácia  

7. Rôzne

8. Záver

 

 

S pozdravom

 

                                                                                                         Ing.  Mária Tomášová, v.r.

                                                                                                                predseda  komisie