Podprahová zákazka - Stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby

Podprahová zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby.
Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie
http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Aktualne#EVestnik/Detail/33838

01998 - WYS
Vestník č. 36/2012 - 22.2.2012
Druh zákazky: Služby.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1.  Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)

Úradný názov: Mestská časť Košice - Sever
IČO: 00690929
Poštová adresa: Festivalové námestie 2
PSČ: 04001
Mesto/obec: Košice-Staré Mesto
Štát: Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta): Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 04001 Košice-Staré Mesto
Kontaktná osoba: Bc. Zdenka Sloviková
Mobil: +421 905450687
Telefón: +421 556324767
Fax: +421 556324774
E-mail: zdenka.slovikova@kosicesever.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kosicesever.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.kosicesever.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky budú doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.  Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1.  Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.  Opis
II.1.1.  Názov zákazky
Stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby
II.1.2.  Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
c) Služby.
Kategória služby (podľa prílohy č. 2 k zákonu): 17.
a)  Stavebné práce
b)  Tovary
c)  Služby
Hlavné miesto poskytovania služieb: Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, 040 01 Košice
NUTS kód:

SK042.
II.1.3.  Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie služby na poskytovanie celodenného stravovania podľa vopred vyhotoveného jedálneho lístka v súlade s pravidlami racionálnej, šetriacej a diabetickej stravy pre klientov umiestnených v zariadení opatrovateľskej služby.
II.1.4.  Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55523000-2.
II.2.  Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.  Celkové množstvo alebo rozsah
Podrobné vymedzenie množstva predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
II.2.2  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 39 900,0000 EUR
II.3.  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) .
Hodnota: 12
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.  Podmienky účasti
III.1.1.  Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač splní podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní predložením doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, originál alebo úradne overenú kópiu dokladu, uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov v zmysle § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní požadovaný doklad naahradí predložením aktuálneho potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov.
III.1.2.  Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Verejný obstarávateľ nepožaduje.
III.1.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytovaných služieb za predchádzajúce tri roky (2009, 2010 a 2011) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov ak odberateľom: bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. Podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, Podľa § 28 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní - rozhodnutie/záväzné stanovisko orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uvedenie priestorov do prevádzky alebo zmene v ich prevádzkovaní.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné): podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom o poskytovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, musí byť doplnený potvrdeniami odberateľov o ich realizácii (referenčné listy), ktoré musia obsahovať nasledovné údaje: identifikačné údaje odberateľa, obchodné meno odberateľa, sídlo podnikania, IČO, kontaktné adresy vrátane telefónneho čísla, u ktorých je možné overenie predložených informácií, predmet zmluvy a skutočný opis predmetu zmluvy, zmluvný termín poskytnutia služby, zmluvná cena za poskytnutú službu, kvalita a množstvo poskytovanej stravy uchádzačom. Verejný obstarávateľ za referencie rovnakého alebo obdobného charakteru alebo zložitosti bude považovať referencie týkajúce sa poskytnutia služby predmetu zákazky, ktorým poskytuje svoje služby v oblasti stravovania s potvrdením jednotlivých odberateľov o zodpovedajúcej kvalite a množstve stravy dodávanej uchádzačom s finančným objemom dodávky nepresahujúcim spolu 47 880,00 Eur vrátane DPH za požadované obdobie (alebo ekvivalent v inej mene). Odôvodnenie primeranosti: Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Požiadavka je nediskriminačná a postačuje verejnému obstarávateľovi k prevereniu schopnosti uchádzača dodávať verejnému obstarávateľovi obdobný predmetu plnenia. Podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby s uvedením mena a priezviska, uvedením počtu rokov praxe a dokladom o vzdelaní. Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu prax: u šéfkuchára v danom odbore 3 roky, u diétnej sestry v danom odbore 2 roky. Verejný obstarávateľ požaduje vzdelanie: ukončené stredné odborné vzdelanie odbor kuchár, ukončené SZŠ odbor diétna sestra. Uchádzač predloží fotokópiu dokladu o odbornej kvalifikácií osoby, ktorá bude vykonávať funkciu šéfkuchára a zdravotnej sestry. Požadované údaje o odbornej praxi predloží uchádzač čestným vyhlásením, ktoré bude podpísané osobou, ktorá je riadiacim zamestnancom uchádzača ako aj osobou, ktorá bude vykonávať pozíciu šéfkuchára a pozíciu diétnej sestry. V prípade, že osoby (kuchár, diétna sestra) nie sú v zamestnaneckom pomere k uchádzačovi predložia tieto osoby aj vyhlásenie, že budú k dispozícii pre plnenie zmluvy v prípade úspešnosti uchádzača. Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ chce získať informáciu či je uchádzač oprávnený poskytovať služby, ktorými je predmetu zákazky a či je schopný zabezpečovať kvalitatívne plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite. Podľa § 28 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ si chce overiť, že uchádzačom ponúkané služby sú v súlade hygienickými predpismi schválené orgánom verejného zdravotníctva čím uchádzač preukáže schopnosť zabezpečiť kvalitu požadovanej služby. Požiadavka je postačujúca a nediskriminačná a prístupná širokému okruhu uchádzačov.
III.1.4.  Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nie.
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.

IV.1.2.  Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.2.  Administratívne informácie
IV.2.1.  Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
1/2012
IV.2.2.  Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum: 28. 2. 2012. Čas: 17.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.2.3.  Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 12. 3. 2012. Čas: 12.00 h.
IV.2.4.  Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 12. 3. 2012. Čas: 14.30 h.
Miesto: Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 04001 Košice-Staré Mesto, prízemie, malá zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar a splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.  Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.2.  Ďalšie informácie
Súťažné podklady je možné si vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese: Mestská časť Košice - Sever Festivalové námestie 2, 040 01 Košice Slovensko Prízemie, Kancelária prvého kontaktu Počas pracovných dní a to v pracovnom čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, t. j. do: 02. 03. 2012. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač alebo záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
VI.3.  Dátum odoslania tejto výzvy
20. 2. 2012