Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Pozvánka

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 17.03.2015 do 14:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 8 000,00 Eur