VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Stavebné práce – oprava asfaltovej plochy

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:Stavebné práce – oprava asfaltovej plochy.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 04. 07. 2013 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

3             Predmet

Oprava asfaltovej plochy športového ihriska v medzi blokovom priestore na ulici Letná 29 – 43 v Košiciach.

 

4             Kritéria            

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.

Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka pri dodržaní podmienok verejnej súťaže.

 

5             Miesto dodania

 Športové ihrisko v medzi blokovom priestore na ulici Letná 29 – 43 v Košiciach

 

6             Termín poskytnutia služby 

Požadovaná doba trvania služieb:

Termín začatia:                                 08. 08. 2013

Termín ukončenia:                            30. 09. 2013

 

7             Hodnota zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.