VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:Spotrebný materiál – Xerografický kancelársky papier do laserových tlačiarní.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 29.07.2013 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

3             Predmet

Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.

Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie 24 mesiacov s vystavovaním objednávok podľa skutočnej potreby. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.

 

4             Kritéria            

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.

Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka.

 

5             Miesto dodania

 Administratívna budova MÚ, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, premet činnosti: administratíva.

 

6             Termín poskytnutia služby 

Požadovaná doba trvania služieb:

Termín začatia    :                              01.08.2013

Termín ukončenia:                            31.07.2015, respektíve vyčerpaním finančného objemu predmetu zákazky.

Termín dodania komodity:             do 48 hodín od doručenia každej jednotlivej objednávky na poštovú, alebo

                                                               e-mailovú adresu dodávateľa.

 

7             Hodnota zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.