VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Spotrebný materiál – čistiace prostriedky

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:Spotrebný materiál – čistiace prostriedky.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 29.07.2013 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

3             Predmet

Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.

Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie 24 mesiacov s vystavovaním objednávok podľa skutočnej potreby. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.

 

4             Kritéria            

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.

Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka.

 

5             Miesto dodania

 Administratívna budova MÚ, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, premet činnosti: administratíva.

 

6             Termín poskytnutia služby 

Požadovaná doba trvania služieb:

Termín začatia:                                 01.08.2013

Termín ukončenia:                            31.07.2015, respektíve vyčerpaním finančného objemu predmetu zákazky.

Termín dodania komodity:             do 48 hodín od doručenia každej jednotlivej objednávky na poštovú, alebo

                                                               e-mailovú adresu dodávateľa.

 

7             Hodnota zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.