VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrola a revízia elektrických spotrebičov

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Revízia elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrola  a revízia elektrickýchspotrebičov.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 29.05.2013 do 17:00 hodiny do KPK – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

 

3             Predmet

Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za revíziu elektroinštalácie, bleskozvodov, kontrolu  a revíziu elektrickýchspotrebičov.

Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie zmluvy na zmluvné obdobie 24 mesiacov s vystavovaním objednávok podľa skutočnej potreby

 

4             Kritéria            

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.

Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka.

 

5             Miesto dodania

Priamo na mieste určenia podľa špecifikácie.

 

6             Termín poskytnutia služby 

Požadovaná doba trvania služieb:

Termín zahájenia služieb:  03.06.2013

Termín ukončenia služieb: 02.06.2015

 

7             Hodnota zákazky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z.