Výzva na účasť vo výberovom konaní - Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:

„Poskytovanie a donáška teplého hlavného jedla pre zamestnancov MČ Košice – Sever pracujúcich v ZOS“

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice. Akceptovať budeme ponuky doručené do 02.03.2015 do 09.00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.          

Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky počas trvania platnosti zmluvy (t.j.4 roky) pri predpokladanom množstve poskytovania stravy  5 844ks je 15 584,00€ bez DPH. Zákazka s postupom  zadávania podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.