VÝZVA NA ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ - Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní - prieskume trhu:

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia vo vymedzených objektoch MČ Košice – Sever v záujme zabezpečenia celoplošnej deratizácie na území Mesta Košice na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení.

Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice

Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.08.2013 do 14:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte zadávacie podmienky, predmet, harmonogram.

Košice, dňa:  28.06.2013

 

3          Predmetobstarávania

Rozsah požadovaných prác:

Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia podľa špecifikácie bude objednávaná na základe skutočných potrieb objednávateľa písomnou objednávkou doručenou na poštovú alebo emailovú adresu dodávateľa.

Objednávateľ požaduje, aby si zmluvný partner v zmysle platnej legislatívy sám zabezpečil vstupy na pozemky, potrebné úradné oznámenia a povolenia spojené s výkonom tejto činnosti.

Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie 24 mesiacov s vystavovaním objednávok podľa skutočnej potreby. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.

 

4          Kritéria

Spôsob celkového vyhodnotenia výberu dodávateľa

Kritériom pre hodnotenie je najnižšia cena pri splnení podmienok účasti

 

5          Miesto dodania komodity

Priamo na miesto určenia podľa špecifikácie.

 

6          Termín poskytnutia služby

Do siedmich dní odo dňa objednania služby.