VÝZVA NA POSKYTOVANIE OBČERSTVENIA POČAS PREMIETANIA FILMOV V AMFITEÁTRI.

Mestská časť Košice – Sever vyzýva záujemcov o poskytovanie občerstvenia počas premietania filmov v rámci projektu „Amfik uvádza...“

3          Predmet

V zmysle uvedeného Mestská časť Košice Sever ponúka záujemcom zriadenie stánkov s občerstvením v areáli amfiteátra.

4          Termín poskytnutia služby 

V mesiaci júl, august a september vždy v utorok a vo štvrtok od 02.07.2013 – 26.09.2013 v čase od 20.30 – 23:30 hod.

Hlavným cieľom podujatia je spropagovať profesionálnu, ale aj amatérsku filmovú tvorbu a Košice ako Európske hlavné mesto kultúry publiku pod holým nebom v priestoroch zrekonštruovaného Amfiteátra. Taktiež má podporiť sprievodné podujatia a projekty súvisiace s projektom EHMK - Košice 2013.

5          Špecifikácia

Sortiment: pivo, kofola, popcorn.

6          Miesto dodania

Stánky s občerstvením musia byť v areáli Amfiteátra umiestnené tak, aby boli zabezpečené bezpečné komunikačné koridory pre pohyb diváckej verejnosti v areáli Amfiteátra. Umiestnenie a prevádzka stánkov s občerstvením má len doplnkovú funkciu za účelom zabezpečenia služieb v prospech návštevníkov podujatia a nesmie ohroziť samotný charakter podujatia. Prevádzkovateľ občerstvenia zabezpečí dodržanie právnych a hygienických predpisov a noriem pri podávaní ponúkaného sortimentu

7          Označenie - zaslanie ponuky

Uchádzač sa registruje svojou ponukou na e-mailovej adrese:

kancelariastarostu@kosicesever.sk

Označenie predmetu  „ Amfik uvádza - žiadosť o zriadenie  stánku s občerstvením“

Uchádzač uvedie v žiadosti:

·   identifikačné údaje žiadateľa (názov, adresa, ičo, dič, oprávnenia),

·   názov sortimentu a jednotkové konečné ceny za sortiment,

·   telefonický a emailový kontakt,

·   vyhlásenie o akceptovaní výzvy obstarávateľa.

MČ Košice – Sever si vyhradzuje právo po vyhodnotení ponúk vyzvať na obchodné rokovania úspešného uchádzača. V prípade predloženia viacerých ponúk si prenajímateľ vyhradzuje možnosť spoplatnenia služby.