Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky

POZVÁNKA
Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní: Spotrebný materiál – hygienické a čistiace prostriedky.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
Akceptovať budeme ponuky doručené do 9.04.2015 do 10:00 hodiny do podateľne – kancelárie prvého kontaktu MÚ MČ Košice – Sever.
PREDMET
Vo Vašom návrhu uvádzajte cenu za dodanie objednaného tovaru.
Výsledkom výberu dodávateľa je uzatvorenie rámcovej dohody na obdobie 24 mesiacov s vystavovaním objednávok podľa skutočnej potreby. Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody. Rámcová dohoda nezakladá priamo právo na plnenie predmetu rámcovej dohody.
KRITÉRIA
Spôsob celkového vyhodnotenia výberu podľa dodávateľa - finančné kritérium.
Jediným kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok je obstarávania je najnižšia cenová ponuka