Podlimitná zákazka – Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby

6. február 2015

Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie                                                                                                                                                                           http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/284996

3097 - WYS                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vestník č. 26/2015 - 05.02.2015                                                                                                                                                                                                                                                    

Druh zákazky: Služby.

 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Mestská časť Košice - Sever 
IČO: 00690929 
Festivalové námestie 2, 04001 Košice 
Slovensko 
Kontaktné miesto (miesta): Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice 
Kontaktná osoba: Jaroslav Karola 
Mobil: +421 917909011 
Telefón: +421 556324767 
Fax: +421 556324767 
Email: info@kosicesever.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kosicesever.sk 

Ďalšie informácie možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky budú doručené na už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1.Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II.OPIS

II.1.Názov zákazky

Poskytovanie teplého hlavného jedla pre prijímateľov opatrovateľskej služby.

II.1.2.Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Služby

Kategória služby číslo

17

Hlavné miesto poskytovania služieb: MÚ MČ Košice - Sever, Festivalové námestie č.2, Košice (miesto plnenia zákazky nesmie byť vzdialené od MÚ, MČ Košice Sever, Festivalové námestie č.2, Košice viac ako 5 km)

NUTS kód:

SK042

II.1.3.Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie služby, poskytovanie jedného hlavného teplého jedla (príprava, a varenie), počas pracovných dní t.j. 5 dní v týždni (pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok), podľa vopred obstarávateľom odsúhlaseného a poskytovateľom vyhotoveného jedálneho lístka, pre prijímateľov Opatrovateľskej služby MČ Košice - Sever.

II.1.4.Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
Hlavný slovník: 55000000-0

Doplňujúce predmety

Hlavný slovník: 55321000-6, 55322000-3

II.1.5)Časti

Táto zákazka sa delí na časti Nie

II.2.Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1.Celkové množstvo alebo rozsah

Celkové množstvo a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch v časti B1

II.2.2.Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH

Hodnota 38 821,0000 EUR

II.3.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky)

Zadajte hodnotu: 24

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1.Podmienky účasti

III.1.1.Osobné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Splnenie podmienok účasti záujemca preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 resp. 4 až 5 resp. §128 ods. 1 zákona, predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov Všetky doklady verejný obstarávateľ požaduje predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienky účasti podľa §31 ods. 3 zákona.

III.1.2.Ekonomické a finančné postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.

III.1.3.Technická alebo odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Predloženie dokladov podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 
a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom 
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.
Predmetná podmienka vyplýva z § 28 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ sa touto požiadavkou usiluje preukázať potrebné technické vybavenie uchádzača pre danú zákazku a preveriť primerané skúsenosti pri poskytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky. 
b) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania dohody, koncesnej dohody alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia SR musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť tejto požiadavky tým, aby bola zabezpečená požadovaná kvalita potrebná pri poskytovaní stravy.

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1.Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba Najnižšia cena

IV.1.2.Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2.Administratívne informácie

IV.2.2.Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom

Dátum a čas: 25.02.2015 10:00

Úhrada za súťažné podklady

Uvedte Nie

IV.2.3.Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 25.02.2015 10:00

IV.2.4.Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 25.02.2015 13:30

Miesto : Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, prízemie, malá zasadačka

Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou výpisu z obchodného registra resp. živnostenského listu. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1.Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Nie

VI.2.Ďalšie doplňujúce informácie

Súťažné podklady je možné si vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese: Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, prízemie, Kancelária prvého kontaktu. Počas pracovných dní a to v pracovnom čase: pondelok, utorok, štvrtok od 7.30 hod. do 16.30 hod., streda od 7.30 hod. do 17.00 hod., piatok od 7.30 hod.. do 15.00 hod. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku v slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač alebo záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.

VI.3.Dátum odoslania tejto výzvy

04.02.2015