Podlimitná zákazka - Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS

Podlimitná zákazka za účelom poskytnutia služieb s názvom: Poskytovanie a dovoz stravy pre ZOS. Výzva je zverejnená na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie

http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/287331

4629 - WYS

Vestník č. 41/2015 - 26.02.2015

Druh zakázky: Služby  

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽMestská časť Košice - SeverIČO: 00690929Festivalové námestie 2, 040 01 KošiceSlovenskoKontaktné miesto (miesta): Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 KošiceKontaktná osoba: Jaroslav KarolaMobil: +421917909011Telefón: +421 556324767Fax: +421 556324774Email: info@kosicesever.skAdresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.kosicesever.skĎalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľaI.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľaRO - Regionálny alebo miestny orgánZatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKYII. OPISII.1. Názov zákazkyPoskytovanie a dovoz stravy pre ZOSII.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služiebSlužbyKategória služby číslo17Hlavné miesto poskytovania služieb: Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, KošiceNUTS kód:SK042II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie služby, poskytovanie stravovania, príprava, varenie a dovoz celodennej stravy(raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a večera II. - pri diabetickej strave), počas 7 dní v týždni, pre 15 klientovZariadenia opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91, Košice.II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)Hlavný predmetHlavný slovník: 55000000-0Doplňujúce predmetyHlavný slovník: 55321000-6, 55322000-3, 55521100-9II.1.5) ČastiTáto zákazka sa delí na časti: NieII.2. Množstvo alebo rozsah zákazkyII.2.1. Celkové množstvo alebo rozsahCelkové množstvo a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch v časti B1II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPHHodnota: 34 100,0000 EURII.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodaniaObdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)Zadajte hodnotu: 18ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIEIII.1. Podmienky účastiIII.1.1. Osobné postavenieInformácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňaťpodmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Splnenie1/3podmienok účasti záujemca preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 resp. 4 až 5 resp. §128 ods. 1 zákona,predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov Všetky doklady verejnýobstarávateľ požaduje predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne overenej fotokópii. Skupina dodávateľovpreukazuje splnenie podmienky účasti podľa §31 ods. 3 zákona.III.1.2. Ekonomické a finančné postavenieInformácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nepožaduje sa.III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosťInformácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalitedodania tovaru alebo poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ a obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak taképotvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplnenýmdokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.Predmetná podmienka vyplýva z § 28 zákona o verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ sa touto požiadavkouusiluje preukázať potrebné technické vybavenie uchádzača pre danú zákazku a preveriť primerané skúsenosti priposkytovaní služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky.b) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odbornékapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovipreukázať, že pri plnení dohody bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva napreukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzačpísomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitamimieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počascelého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornejspôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú bolikapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými aodbornými kapacitami inej osoby a počas trvania dohody, koncesnej dohody alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu,ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tejosoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.Ak sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 31 ods. 3 a 4zákona o verejnom obstarávaní.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej aleboodbornej spôsobilosti spoločne. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlommimo územia SR musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okremdokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnomjazyku. Verejný obstarávateľ odôvodňuje primeranosť tejto požiadavky tým, aby bola zabezpečená požadovaná kvalitapotrebná pri poskytovaní stravy.Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: NieODDIEL IV. POSTUPIV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúkIV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúkVoľba: Najnižšia cenaIV.1.2. Použije sa elektronická aukciaNieIV.2. Administratívne informácieIV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľHL/2015/00324IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentovLehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentomDátum a čas: 17.03.2015 10:00Úhrada za súťažné podkladyUvedte: NieIV.2.3. Lehota na predkladanie ponúkDátum a čas: 17.03.2015 10:00IV.2.4. Podmienky otvárania ponúkDátum a čas: 17.03.2015 13:30Miesto : Mestská časť Košice Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, prízemie, malá zasadačkaOsoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač,ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač 2/3 môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniťsa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárnehoorgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou výpisuz obchodného registra resp. živnostenského listu. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na2/3zastupovanie.ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIEVI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚNieVI.2. Ďalšie doplňujúce informácieSúťažné podklady je možné si vyzdvihnúť na základe písomnej žiadosti alebo osobne na adrese: Mestská časť Košice -Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, prízemie, Kancelária prvého kontaktu. Počas pracovných dní a to vpracovnom čase: pondelok, utorok, štvrtok od 7.30 hod. do 16.30 hod., streda od 7.30 hod. do 17.00 hod., piatok od7.30 hod.. do 15.00 hod. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov sa považujepožiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehotyna predkladanie ponúk. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazykuv slovenskom jazyku. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač alebo záujemca so sídlom mimoúzemia Slovenskej republiky, musí predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazykaokrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy24.02.2015